Öppet Forum

Öppet Forum (Open Space Technology) är en mötesteknik som är utvecklad av organisationskonsulten Harrison Owen, USA. Mötesverktygets svenska version har utarbetats av Agneta Falk och Ingrid Olausson i föreningen Centrum för personal och utveckling.

Öppet Forum är en teknik för gemensam planering genom dialog och samråd. Tekniken lämpar sig för grupper/organisationer där deltagarna kan arbeta med komplexa frågor på ett kreativt sätt och där det inte finns färdiga svar på frågorna. Metoden syftar till att öka delaktigheten och självtilliten.

Mötestekniken förutsätter att ledning eller andra nyckelpersoner inte redan anser sig ha svaret på viktiga frågor eller en uppfattning som man vill föra ut och försöka få medarbetarna att acceptera. Teknikens speciella karaktär gör frågan om arrangörens ansvar för och vilja att låta resultatet få genomslag i det fortsatta arbetet särskilt betydelsefullt.

  • En mötesteknik för grupper på 25-300 personer.
  • Deltagarna bestämmer vilka ämnen som ska behandlas, vilka grupper som ska bildas och hur man ska ta ansvar för resultatet.
  • Grundtanken med tekniken är att man har tillit till deltagarnas kompetens och förmåga till självorganisation.
  • Mötestekniken kan leda till omedelbar aktion för att förverkliga gruppens idéer.