Hinderverkstad

Hinderverkstad är en mötesteknik som är utvecklad av Cesam. Varje Hinderverkstad anpassas utifrån stor gruppens behov och den aktuella situationen.

Hinderverkstad är en mötesteknik som strävar efter att synliggöra, bearbeta och undanröja hinder och problem som upplevs av medlemmarna i verksamheten/organisationen. Tekniken är utformad för arbete med stora grupper under kort tid. Den stödjer ett arbetssätt som hjälper oss att ta fasta på dialogen – att samtala, dvs. att med allas bidrag öka den gemensamma förståelsen.

Hinderverkstad genomförs av en erfaren processledare, som ska ge deltagarna möjlighet att formulera sina sakfrågor. Deltagarna har själva de erfarenheter och kunskaper som krävs för att finna möjliga lösningar på problemen. Den arrangerande organisationen har ett stort ansvar för hantering av processen i mötet och av resultatet.

Arbetet kräver:

  • att ledaren har noga satt sig in i de förhållanden som gäller och komplexiteten i de problem som är utgångspunkt för arbetet
  • noggrann planering och introduktion av arbetet
  • dokumentation
  • uppföljning