Dialogforum

Dialogforum är en flexibel mötesteknik som har dialogen som sådan som fokus – inte det omedelbara resultatet i form av aktion eller nya initiativ. En överenskommelse om fortsatt aktivitet byggd på gemensam förståelse är naturligtvis ändå både möjlig, önskvärd och vanligen förekommande.

Arbetssättet är lämpligt i mötet mellan förtroendevalda och medborgare eller brukare i en avgränsad fråga. Men den är lika användbar när medborgare vill möta förtroendevalda eller tjänstemän för att informera sig om pågående planeringsprocesser för att värdera dessa och eventuellt agera för att påverka.